جایزه استاد دکتر محمد قریب- نخستین دوره جایزه دکتر قریب
آلبوم تصاویر نخستین دوره جایزه دکتر قریب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/13 | 
 • دکتر سعد الله نصیری قیداری
 • با هنرمندی گروه موسیقی سراج در نخستین جایزه استاد دکتر محمد قریب
 • جایزه استاد دکتر محمد قریب
 • جایزه استاد دکتر محمد قریب
 • دکتر مریم مالمیر در حال سخنرانی
 • با هنرمندی گروه موسیقی سراج در نخستین جایزه استاد دکتر محمد قریب
 • لوح های تقدیر جایزه استاد دکتر محمد قریب
 • دکتر مریم مالمیر در حال سخنرانی
 • مهندس سید محمد بهشتی
 • دکتر غلامرضا اکرمی در حال سخنرانی
 • مهندس پاشالی به نمایندگی از دکتر سید آهنگ کوثر در حال دریافت جایزه ایشان
 • دکتر نادمی نماینده شادروان دکتر عبدالعلی خوارزمی در حال دریافت جایزه ایشان
 • دبیران گروه های علمی جایزه استاد دکتر محمد قریب
 • دکتر جعفر میلی منفرد در حال سخنرانی
 • دکتر حسن ظهور در حال سخنرانی
 • دکتر حسن ظهور به نمایندگی از دکتر مهدی بهادری نژاد در حال دریافت جایزه ایشان
 • دکتر سید حسین بحرینی در حال سخنرانی
 • دکتر سید حسین بحرینی در حال دریافت جایزه
 • دکتر هادی خانیکی در حال سخنرانی
 • دکتر مهرداد قیومی بیدهندی در حال سخنرانی
 • دکتر مهراد قیومی بیدهندی در حال دریافت جایزه
 • دکتر علیرضا پارسا پور درحال سخنرانی
 • دکتر مسلم بهادری در حال دریافت جایزه
 • دکتر مسلم بهادری در حال سخنرانی
 • سردیس جایزه استاد دکتر محمد قریب
 • جایزه استاد دکتر محمد قریب
 • دکتر یوسف ثبوتی در حال دریافت جایزه
 • دکتر یوسف ثبوتی در حال سخنرانی
 • دکتر یوسف ثبوتی
 • دکتر علیرضا پارساپور در حال دریافت جایزه
نشانی مطلب در وبگاه جایزه استاد دکتر محمد قریب:
http://ethicsaward.ir/find.php?item=1.90.24.fa
برگشت به اصل مطلب