جایزه استاد دکتر محمد قریب- شورای علمی
شورای علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/12 | 
شورای علمی جایزه استاد دکتر محمد قریب

 
  دکتر مصطفی معین (رییس شورای علمی)


دکتر تقی شامخی (دبیر علمی )


دکتر مریم مالمیر (دبیر اجرایی)


اعضای بخش علوم پزشکی و زیستی

 
 
دکتر مصطفی معین (دبیر بخش) 

   
دکتر رضا شروین بدو

 
 
دکتر منصور بهرامی
       
 
دکتر عبدالرحمان رستمیان

 
دکتر احسان شمسی کوشکی 


دکتر رضا ملک زاده
 

دکتر احمد علی نوربالا

اعضای بخش علوم انسانی و اجتماعیدکتر هادی خانیکی (دبیر بخش)


دکتر شهین اعوانی


دکتر حسین سراج زاده


دکتر مقصود فراستخواه


دکتر اکرم قدیمی


دکتر محمود مهرمحمدی


اعضای بخش علوم پایهدکتر سعد الله نصیری قیداری (دبیر بخش)


دکتر اعظم ایرجی زاد


دکتر سعید سمنانیان


دکتر علی فرازمند


دکتر فتح الله مضطر زاده


اعضای بخش علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکیدکتر تقی شامخی (دبیر بخش)


دکتر جواد فرهودی


دکتر علیرضا کوچکی


دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی


دکتر محمدسعید نوری نائینی

اعضای بخش علوم محیط زیستدکتر تقی شامخی (دبیر بخش)


مهندس محمد درویش


دکتر مظفر صرافی


دکتر هومان لیاقتی


دکتر مخدوم


دکتر مکنون


اعضای بخش علوم فنی و مهندسیدکتر جعفر میلی منفرد (دبیر بخش)


دکتر جعفر توفیقی


دکتر علی خاکی صدیق


دکتر حسن ظهور


 
دکتر رضا فرجی دانا


اعضای بخش معماری و هنردکتر نامور مطلق (دبیر بخش)


دکتر غلامرضا اکرمی


مهندس سید محمد بهشتی


دکتر مجید سرسنگی


دکتر فاطمه کاتب

 
نشانی مطلب در وبگاه جایزه استاد دکتر محمد قریب:
http://ethicsaward.ir/find.php?item=1.58.14.fa
برگشت به اصل مطلب