جایزه استاد دکتر محمد قریب- هیات امنا
هیات امنا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/12 | 
اعضای هیات امنای جایزه استاد دکتر محمد قریبدکتر مصطفی معین
(ریاست هیات امنا)اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوریدکتر غلامرضا خاتمیدکتر رضا فرجی دانادکتر حسین قریبدکتر بهمن نامور مطلق 
نشانی مطلب در وبگاه جایزه استاد دکتر محمد قریب:
http://ethicsaward.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب