جایزه استاد دکتر محمد قریب- اساسنامه
اساسنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/9 | 
مقدمه
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در سال ۱۳۸۳ با هدف اعتلای اخلاق در جامعه علمی تاسیس شد. با توجه به این هدف، انجمن در نظر دارد جوایزی را به افراد، موسسات و طرح هایی که نقشی پررنگ در اعتلای اخلاق در کشور دارند اعطا نماید. از این روی، هر دو سال یک بار در روز درگذشت استاد فرزانه دکتر محمد قریب (یکم بهمن ماه)، طی مراسمی در سطح ملی، جوایزی با عنوان "جایزۀ استاد دکتر محمد قریب" به پیشگامان علم و فناوری و فعالان مطالعه اخلاق در حوزه­ های علوم پزشکی و زیستی، علوم پایه، علوم انسانی و اجتماعی، علوم کشاورزی-منابع طبیعی و دامپزشکی، علوم محیط زیست، علوم فنی – مهندسی، علوم معماری و هنر  اهدا می شود. دبیرخانۀ این جایزه که در انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری قرار دارد بر اساس فرایندهایی که در این اساسنامه مشخص شده است برگزیدگـــان را مشخص  می نماید.
 
فصل اول: اهداف
مادۀ اول: اهداف جایزۀ
۱.اعتلای اخلاق و فرهنگ ایران زمین
۲.توجه به اهمیت و جایگاه اخلاق در علم و فناوری
۳.قدردانی از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه اخلاق
۴.ارج نهادن به مقام دانشمندان پایبند به مسئولیت­ های اخلاقی و اجتماعی
 
فصل دوم: ارکان
مادۀ دوم: ارکان جایزۀ شامل اجزای زیر است:
۱.هیات امنا
۲.شورای علمی
۳.دبیرخانۀ
 
فصل سوم: هیات امنا
مادۀ سوم: هیات امنای جایزۀ استاد دکتر محمد قریب در نقش شورای سیاست­گذاری جایزه عمل می کند و مسئولیت تصویب سیاست­ های کلان جایزه را به عهده دارد.
مادۀ چهارم: ترکیب اعضای هیات امنا عبارتند از :
۱.دکتر مصطفی معین (ریاست هیات امنا)
۲.اعضای هیات مدیره انجمن اخلاق در علوم و فناوری
۳.چهار تن از استادان برجستۀ حوزه اخلاق به پیشنهاد رییس هیات امنا و تائید هیات مدیره انجمن
مادۀ پنجم: وظایف و اختیارات هیات امنا به شرح زیر است:
۱.تعیین معیارهای انتخاب برگزیدگان جایزه
۲.تصمیم­گیری دربارۀ نوع و میزان جایزۀ
۳.تعیین اعضای حقیقی و حقوقی شورای علمی جایزه
۴.طراحی و تصویب تغییرات احتمالی در اساسنامۀ جایزه

فصل چهارم: شورای علمی
مادۀ ششم: شورای علمی هیات داوران جایزه محسوب می­شود.
ماده هفتم: ترکیب اعضای شورای علمی به شرح زیر است:
۱. ریاست هیات امنا به عنوان رییس شورای علمی
۲. ریاست هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
۳. دبیر هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
۴. نمایندگان نهادها و دانشگاه­ های همکار (حداکثر سه نماینده)
۵. ۳ تا ۵ تن از استادان و فعالان اخلاق در  علوم پزشکی و زیستی
۶. ۳ تا ۵ تن از استادان و فعالان اخلاق در علوم انسانی و اجتماعی
۷. ۳ تا ۵ تن از استادان و فعالان اخلاق در علوم پایه
۸. ۳ تا ۵ تن از استادان و فعالان اخلاق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
۹. ۳ تا ۵ تن از استادان و فعالان اخلاق در علوم محیط زیست
۱۰. ۳ تا ۵ تن از استادان و فعالان اخلاق در علوم فنی و مهندسی
۱۱. ۳ تا ۵ تن از استادان و فعالان اخلاق در علوم معماری و هنر
تبصره : در هر بخش تخصصی یکی از اعضای هیات مدیره عضویت دارد و دبیری آن را بر عهده دارد.
مادۀ هشتم: موارد زیر حیطۀ وظایف و اختیارات شورای علمی را مشخص می­ کند:
۱. تعیین برگزیدگان جایزه دوسالانه استاد دکتر محمد قریب
۲. بررسی و پیشنهاد ملاک های انتخاب برگزیدگان و میزان جایزه به هیات امنا
 
تبصره ۱ : اعضای شورای علمی توسط ریاست هیات امنا معرفــی و پس از تصویب هیات امنا به مدت دو سال (برای هر دوره) منصوب می­ شوند.
تبصره ۲: آرای بیش از نیمی از اعضای شورای علمی برای مصوبات آن ضروری است.
تبصره ۳: آیین نامه اجرایی شورای علمی به پیوست است.

فصل پنجم: دبیرخانه
مادۀ نهم: دبیرخانۀ جایزۀ استاد دکتر محمد قریب، دفتر انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری است که مسئولیت برنامه ریزی و انتخاب برگزیدگان و برگزاری مراسم اعطای جایزه را بر عهده دارد.
مادۀ دهم: اعضای دبیرخانه متشکل هستند از:
  • دبیر اجرایی جایزه  (به انتخاب هیات مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری)
  • مسئول روابط علمی و بین المللی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
  • تعدادی از اعضای فعال انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 
فصل ششم: فرآیند داوری
مادۀ یازدهم: در مرحله اول، تعدادی از الف- پیشگامان و پیشکسوتان حوزه اخلاق، ب- پژوهشگران فعال حوزه اخلاق و طرح های پژوهشی و خالقان اثر مربوط در هریک از بخشهای تخصصی هفت­گانه علوم و فناوری، به عنوان نامزد توسط شورای علمی انتخاب می شوند.
تبصره ۱: در هر دوره فراخوانی از سوی دبیرخانه جایزه انتشار می یابد که داوطبان می توانند از طریق آن در این رخداد شرکت نمایند.
تبصره ۲: دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه ها ، فرهنگستان ها و مؤسسات و انجمن های علمی و فرهنگی دارای مجوز از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز می‌توانند نامزدهای خود را به طور رسمی به دبیرخانه جایزه پیشنهاد کنند.
تبصره ۳: در بخش پژوهشگران حوزه اخلاق (بند-ب)، نظرات شورای سردبیری و هیات تحریریه فصلنامه های منتشر شده توسط انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری می تواند لحاظ گردد
مادۀ دوازدهم: در مرحله دوم، آثار و فعالیت های علمی نامزدهای مرحله اول، توسط شورای علمی داوری می‌شود تا افرادی که نصف به علاوه یک رأی مثبت کسب کنند به مرحله‌ سوم بروند.
مادۀ سیزدهم: در مرحله سوم، شورای علمی از میان نامزدهای مرحله دوم ، ۶ تن را در هر بخش تخصصی به عنوان نامزد برنده‌ی جایزه‌ انتخاب می‌کند که در نهایت از میان آنها برگزیدگان با حداکثر آرا انتخاب می شوند.
تبصره ۱: در هر بخش تخصصی تنها به یک نفر (مگر به تشخیص شورای علمی، به حداکثر ۲ نفر ) جایزه داده می شود.
تبصره ۲: ضرورت ندارد انتخاب نامزدها در هر بخش تخصصی به حتم صورت بگیرد. در صورتی که شورای علمی در یک دوره  برای یک بخش تخصصی نامزدی نیابد، می تواند اعلام کند که در آن سال مشخص در بخش تخصصی مربوط جایزه­ای ندارد.
 
فصل هفتم: نوع و میزان جایزه و زمان اعطای آن
مادۀ چهاردهم: جایزۀ استاد دکتر محمد قریب حوزه های زیر را شامل می شود:
۱. چهره پیشگام اخلاق در علم (از میان پیشگامان و پیشکسوتان)
۲. پژوهشگر برتر حوزه اخلاق در علوم پزشکی و زیستی
۳. پژوهشگر برتر حوزه اخلاق در علوم انسانی و اجتماعی
۴. پژوهشگر برتر حوزۀ اخلاق در علوم پایه
۵. پژوهشگر برتر حوزۀ اخلاق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
۶. پژوهشگر برتر حوزه اخلاق در علوم محیط زیست
۷. پژوهشگر برتر حوزۀاخلاق در علوم فنی و مهندسی
۸. خالق اثر برتر حوزۀ اخلاق در هنر و معماری
 
مادۀ پانزدهم: این جایزه هر دو سال  در یکم بهمن ماه  برابر با روز درگذشت استاد دکتر محمد قریب ، به برگزیدگان اعطا خواهد شد.
مادۀ شانزدهم: این اساسنامه مشتمل بر ۷ فصل، ۱۶ ماده و ۹ تبصره در جلسه هیات مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ به تصویب رسید.  


 
 
نشانی مطلب در وبگاه جایزه استاد دکتر محمد قریب:
http://ethicsaward.ir/find.php?item=1.50.11.fa
برگشت به اصل مطلب